Jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket,


Az idő azonban nem tudja feledtetni, nem tudja kitörölni ezeket az éveket a nép emlékezetéből. A fasiszta Német­ ország felett aratott győzelmünk - az imperializmus reakciós erői feletti győzelem, a szocializmus ragyogó ügyének a győzelme volt.

Sokféle könyv jelent meg az elmúlt háborúról. Ennek ellenére nem csökkent az ilyen könyveik iránti érdeklődés.

jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket

Minden új, igaz mű, amely ezzel, a szovjet emberek számára szent háborúval foglal­ kozik, újabb bizonysága népünk ragyogó győzelmének a haza sza­ badságáért és függetlenségéért, a békéért és a haladásért vívott harcban. A Nagy Honvédő Háború kegyetlen csatáinak tüze próbára tette a soknemzetiségű szovjet államnak és a fegyveres erőinek a szilárd­ ságát.

jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket

Próbára tette a hadművészet érettségét és katonai vezetőinek képességét, felkészültségét, akik azokkal a fasiszta tábornokokkal kerültek szembe, akiket odáig a burzsoá hadseregek legtapasztal­ tabb vezetőinek tartottak. Amikor a Nagy Honvédő Háború elkezdődött, a vezérkarnál szolgáltam, mint a jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket csoportfőnök helyettese, vezérőrna­ gyi rendfokozatban.

jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket

Utána frontparancsnok és a Legfelsőbb Parancsnokság Fő­ hadiszállásának tagja, majd pedig a távol-keleti csapatok főparancs­ noka lettem.

Ily módon a Nagy Honvédő Háborúban szinte mindvégig közvet­ lenül részt vettem a fegyveres erők vezetésében.

Uploaded by

Ezért könyvemben elsősorban és leginkább a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszál­ lásának, a főhadiszállás fő munkaszervének, a vezérkarnak, és fegy­ veres erőink fő vezető állományának - a front- és hadseregparancs­ nokoknak, azok haditanácsainak és törzseinek a tevékenységéről fo­ gok beszélni. Könyvem olyan témaanyagon alapul, amelyet jól ismerek, és ame­ lyet eddig még nem publikált levéltári okmányok támasztanak alá. Visszaemlékezéseim fő célja az, hogy bemutassam, miként készítet­ te elő nagyszerű győzelmünket a kommunista párt bölcs vezetése, s hogy fiatal nemzedékünket megismertessem azokkal a módszerek­ kel és formákkal, amelyeket katonai vezetőink a fegyveres küzde­ lemben alkalmaztak.

jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket

Ebben a harcban hibák és tévedések is előfor­ dultak. Ezekről is beszélek. Ámde, természetesen, nem ezek a leg­ fontosabbak azon a nagyon küzdelmes úton, amelyet katonáink a győzelemig megtettek.

Much more than documents.

Könyvemben igyekszem bemutatni azt, hogyan növekedett nap­ ról napra a szovjet állam katonai ereje, hogyan fejlődtek a szovjet katonák erkölcsi-harci tulajdonságai, a hadtudomány, valamint ka­ tonai és különösen vezető kádereink.

Hadvezéreinkben már a hábo­ rú első hónapjaiban megvolt az a képesség, hogy jól megértsék a korszerű háború jellegét és előre lássák a legbonyolultabb ütközetek menetét és kimenetelét.

  • A Vezérkar Élén
  • Hogy a hegesztő hogyan kereshet pénzt otthon
  • Стратмор и его высокопоставленные посетители попадали в шифровалку и уходили незаметно для остальных сотрудников.
  • Чатрукьян немедленно вывел на дисплей список файлов, загружавшихся в машину в последние сорок восемь часов, и начал его просматривать.
  • Водитель, наверное, снял ногу с педали газа, рев двигателя поутих, и молодые люди поравнялись с автобусом.
  • ugyesgyerek.hu - Politika mint bulváresemény - gondola hírösszefoglaló - hét
  • Его темные глаза выжидающе смотрели на Сьюзан.

Könyvemben kellőképpen méltatom a Legfelsőbb Főparancsnok­ ság Főhadiszállása képviselőinek a munkáját. Gyakran megkérdezik tőlem, miért nem jelentek meg emlékira­ taim, amikor a hadvezérek többsége, amint mondani szokás, már lerótta adósságát, azok akik a háború éveiben részt vettek a hadá­ szati és hadműveleti vezetésben, és emlékirataik megérdemelten népszerűek és elismertek.

Az elmúlt háborúval foglalkozó memoár-műfajt igen nagyra be­ 6 csülöm. Annak a hőstettnek, amelyet a hadsereg és a nép a kommu­ nista párt vezetésével vitt véghez a fasizmus elleni harcban, nincs párja a világtörténelemben. E hőstett megismertetésének jelentősé­ ge szinte felbecsülhetetlen a szovjet hazafias nevelés szempontjából.

Annak, hogy könyvem ennyire megkésett, több oka van. A há­ ború napjaiban, természetesen nem gondoltam arra, hogy valamikor majd írnom kell róla. Minden gondolatom és gondom a háború volt.

Politika mint bulváresemény - gondola hírösszefoglaló -

Egyes szerzők naplójukra hivatkoznak, amelyet akkoriban vezettek. Nos, ez az ő dolguk.

jelölje meg a belov online kereseti értékeléseket

Meg kell azonban mondanom, hogy a főhadi­ szállás háborús törvényei értelmében ezt nem lett volna szabad ten­ niük. Még nekünk is, a vezérkar felelős beosztású mun­ katársainak, akik az Állami Honvédelmi Bizottság valamennyi ülé­ sén és a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállásának a megbe­ szélésein részt vettünk, ahol hadműveleti-hadászati jellegű kérdése­ ket tárgyaltak, tilos volt bármit is jegyzetelni, kivéve az általános, igaz hogy alapvető mondatokat és számokat, amelyek azonban a kí­ vülállóknak semmit sem mondtak.

A párt rendkívül nagy jelentősé­ get tulajdonított annak, hogy az állami és a katonai titkot a fegy­ veres erők vezetésének valamennyi szintjén megőrizzék.

A Vezérkar Élén

És ez a szigorúság teljesen indokolt volt a háború alatt. Az elhatározásokkal kapcsolatos fo okmányok a frontoknak szóló direktívák voltak, ame­ lyeket mi dolgoztunk ki és a főhadiszállás hagyott jóvá.

Ведь на нем - единственный экземпляр ключа! - Теперь она понимала, что нет никакой Северной Дакоты, как нет и копии ключа. Даже если АНБ расскажет о «ТРАНСТЕКСТЕ», Танкадо им уже ничем не поможет.

A főhadi­ szállás utasítására valamennyi seregtest, magasabbegység és egység a hadműveleti naplóba feljegyezte a harctevékenység menetét, s ezek ma rendkívül nagy segítséget nyújtanak a memoár-íróknak, köztük nekem is. Emlékirataim késői megjelenésének az is oka, hogy á háború után hosszú ideig rendkívül el voltam foglalva.

Учитель превратился в ученика. Однажды вечером на университетском представлении «Щелкунчика» Сьюзан предложила Дэвиду вскрыть шифр, который можно было отнести к числу базовых.

Hosszú betegségem is akadá­ lyozott könyvem megírásában.